Κυριακή, 24 Απριλίου 2016

Νέα πολιτική ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση


Γιώργος Θ. ΣτεφανόπουλοςΠερίληψη: H κατάθεση προτάσεων για μεταρρύθμιση του Κανονισμού του Δουβλίνου αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ουσιαστικού Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου για δικαιότερη κατανομή
των αιτούντων άσυλο σε όλα τα Κράτη-Μέλη.
Αυτό γίνεται για να διορθωθεί η δυσανάλογη επιβάρυνση των χωρών πρώτης υποδοχής (π.χ. Ελλάδα, Ιταλία)
οι οποίες βάση του συστήματος που ισχύει σήμερα είναι υπεύθυνες για την εξέταση των αιτήσεων ασύλου. Η νομοθετική πρόταση της Ένωσης θα κατατεθείι σε μερικές εβδομάδες οπότε και θα ξεκινήσει η ουσιαστική συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο Γιώργος Θ. Στεφανόπουλος, είναι πτυχιούχος Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παν/μίου του Aberdeen (Σκωτία)  και του Παν/μίου Seville (Ισπανία) με μεταπτυχιακές σπουδές στο Katholieke Universiteit Leuven (Βέλγιο).
Είναι κάτοχος Master of Arts in European Studies του Παν/μίου του Aberdeen και Master of European Studies in European Diversity and Integration στο Katholieke Universiteit Leuven.

Δημιουργώντας μια δίκαιη και βιώσιμη κοινή πολιτική ασύλου

Η μεγάλης έκτασης και κυρίως ανεξέλεγκτη άφιξη μεταναστών και αιτούντων άσυλο έχει απορυθμίσει το σύστημα ασύλου, όχι μόνο για τα Κράτη-Μέλη, αλλά και καθολικά για το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου. H συγκέντρωση τεράστιου όγκου αφίξεων εκθέτει συγκεκριμένα τις αδυναμίες του Κανονισμού του Δουβλίνου, που καθιστά κάθε Κράτος-Μέλος υπεύθυνο για την εξέταση των αιτήσεων ασύλου και βασίζεται κατά κύριο λόγο στο σημείο που γίνεται αρχικά η παράτυπη είσοδος. Παράλληλα, η διαφορετική μεταχείριση των αιτούντων άσυλο από το ένα Κράτος-Μέλος στο άλλο, οξύνει το πρόβλημα της παράτυπης δευτερεύουσας κινητικότητας εντός της Ε.Ε.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προσδιορίσει πέντε σημεία προτεραιότητας για να βελτιωθεί η δομή του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου:
α. Την εγκαθίδρυση ενός βιώσιμου και δίκαιου συστήματος για τον προσδιορισμό του Κράτους-Μέλους που θα είναι υπεύθυνο για τους αιτούντες άσυλο. Η εφαρμογή του θα αντιμετωπίζει καλύτερα τους μεγάλους αριθμούς  αφίξεων και θα εξασφαλίζει δικαιότερη κατανομή ευθύνης στα Κράτη-Μέλη.
Η Επιτροπή θα μπορούσε να τροποποιήσει τον Κανονισμό του Δουβλίνου με δύο τρόπους: είτε ενισχύοντας τον με ένα διορθωτικό μηχανισμό, καθιστώντας το όλο σύστημα δικαιότερο (corrective fairness mechanism), είτε εισάγοντας ένα νέο σύστημα που θα βασίζεται σε κλείδα κατανομής (Distribution Key).
β. Την επίτευξη στενότερης σύγκλισης στα Εθνικά Συστήματα Ασύλου και την αποτροπή δευτερευόντων αιτήσεων ασυλίας σε τρίτη χώρα.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να προτείνει την εναρμόνιση των διαδικασιών αιτήσεως ασύλου, ώστε να εξασφαλίσει την ίση και πιο ανθρώπινη μεταχείριση των αιτούντων άσυλο σε όλο το φάσμα της Ε.Ε., μειώνοντας παράλληλα τους παράγοντες που συγκεντρώνουν μεγάλο πληθυσμό σε έναν μικρό αριθμό Κρατών-Μελών.
Η Επιτροπή δύναται να εισάγει έναν Κανονισμό αντικαθιστώντας τις Οδηγίες Διαδικασίας Ασύλου, ως και την Οδηγία περί Αναγνώρισης.
γ. Την περαιτέρω αποτροπή δευτερεύουσας κινητικότητας εντός της Ε.Ε. ώστε να εξασφαλιστεί ότι ο Κανονισμός του Δουβλίνου δεν θα διαταραχτεί από την εκμετάλλευση των όρων αυτή της κινητικότητας ούτε και των δευτερευόντων αιτήσεων ασυλίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύναται να προτείνει μέτρα για να αποθαρρύνει την παράτυπη δευτερεύουσα κινητικότητα, όπως και την επιβολή κυρώσεων. Συγκεκριμένα, κάποια δικαιώματα μπορούν να αποκτηθούν υπό όρους από τον αιτούντα άσυλο κατά την διαδικασία αναγνώρισης, καταγραφής δακτυλικών αποτυπωμάτων και διαμονής εντός του Κράτους-Μέλους της  Ε.Ε.
δ. Την εισαγωγή νέας εντολής στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύναται να ενισχύσει το Ευρωπαϊκό Γραφείο Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) με επιπλέον αρμοδιότητες. Έτσι ώστε να αποκτήσει επιπρόσθετο ρόλο στη δημιουργία και την εφαρμογή νέων πολιτικών γραμμών, καθώς και για την ενδυνάμωση του ήδη λειτουργικού του ρόλου. Η κίνηση αυτή θα μπορούσε να συμπεριλάβει ένα μηχανισμό κατανομής που θα λειτουργεί με έναν ανανεωμένο Κανονισμό του Δουβλίνου. Συγκεκριμένα, θα παρακολουθεί τη συμμόρφωση των Κρατών-Μελών με τους κανόνες για το άσυλο της Ε.Ε., θα προσδιορίζει νέα μέτρα για να αντιμετωπιστούν τυχόν ελλείψεις και αδυναμίες και θα έχει την δυνατότητα λήψης κατάλληλων επιχειρησιακών μέτρων σε επείγουσες περιπτώσεις.
ε. Την ενίσχυση του συστήματος Eurodac. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υποστηρίξει τον ανανεωμένο Κανονισμό του Δουβλίνου δύναται να προτείνει την προσαρμογή του συστήματος Eurodac όπως και την διεύρυνση των επιδιώξεων του, διευκολύνοντας την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης, την καταγραφή και διανομή των δακτυλικών αποτυπωμάτων, καθώς και  την υποστήριξη των επιστροφών.

Συνοπτικά, οι πέντε προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι:

·       Η δημιουργία ενός βιώσιμου και δίκαιου συστήματος κατανομής αιτούντων άσυλο, είτε με την προσθήκη ενός διορθωτικού μηχανισμού (corrective fairness mechanism), είτε με ένα εξ’ ολοκλήρου νέο σύστημα που θα βασίζεται σε κλείδα κατανομής (Distribution Key).
·        Η επίτευξη στενότερης σύγκλισης των Εθνικών Συστημάτων Ασύλου της Ε.Ε. καθώς και η εναρμόνιση των διαδικασιών.
·       Η αποτροπή της δευτερεύουσας κινητικότητας αιτούντων ασύλου εντός της Ε.Ε. 
·       Ο νέος ρόλος του Ευρωπαϊκού Γραφείου Υποστήριξης για το Άσυλο με την ενίσχυση της ικανότητας λήψεως αποφάσεων, με την δυνατότητα άσκησης επιχειρησιακών μέτρων, καθώς και την ανάληψη της διαχείρισης του μηχανισμού κατανομής.
·       Η ενίσχυση του συστήματος Eurodac, με στόχο την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης, την καταγραφή και διανομή των δακτυλικών αποτυπωμάτων καθώς και  την υποστήριξη των επιστροφών.
                  

Σχετικά Άρθρα

Από το Blogger.